څو څوکۍ

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  اورس کومینډنټ څو څوکۍ لري؟

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Aurus Komendant موټر 4 څوکۍ لري. په اورس کومینډنټ 2022 کې څو څوکۍ، جیپ / ایس یو 5 دروازې، 1 نسل، EMP-4124 09.2022 - حاضر اختیارونه د څوکیو شمیر 4.4 AT AWD Komendant 4

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Changan CS55 Plus کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Changan CS55 Plus 5 څوکۍ لري. په چنګان CS55 Plus 2021 جیپ/suv 5 دروازې کې څو څوکۍ 2 نسل 03.2021 - حاضر اختیارونه د څوکیو شمیر 1.5 AMT ټیک 5

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Volvo 850 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Volvo 850 5 څوکۍ لري. په Volvo 850 restyling 1993 کې څو څوکۍ، واګون، لومړی نسل 1 - 08.1993 اختیارونه د څوکیو شمیر 12.1996 MT 2.0 850 5T MT 2.0 850 5T MT 2.3 T850 5T 5T 2.3MT…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Volvo 480 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Volvo 480 4 څوکۍ لري. په Volvo 480 2nd restyling 1994 کې څو څوکۍ، hatchback 3 دروازې، لومړی نسل 1 - 05.1994 اختیارونه د څوکیو شمیر 09.1995 MT Turbo 1.7 4 MT Turbo GT 1.7 4 AT Turbo 1.7…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Volvo 345 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Volvo 345 5 څوکۍ لري. په Volvo 345 1979 کې څو څوکۍ 5 د دروازې هچ بیک لومړی نسل 1 345 - 02.1979 اختیارونه د څوکیو شمیر 11.1982 MT L 1.4 5 MT DL 1.4 5 CVT L 1.4 5 CVT…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Volvo 343 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Volvo 343 5 څوکۍ لري. په Volvo 343 1976 کې څو څوکۍ، 3 دروازې هچ بیک، 1 نسل، 343 02.1976 - 11.1982 اختیارونه د څوکیو شمیر 1.4 CVT L 5 1.4 CVT DL 5 1.4 MT L 5 1.4 MT…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Volvo 340 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Volvo 340 5 څوکۍ لري. په Volvo 340 1982 کې څو څوکۍ، سیډان، لومړی نسل 1 - 03.1982 اختیارونه د څوکیو شمیر 11.1991 MT DL 1.4 5 MT GL 1.4 5 CVT DL 1.4 5 CVT GL 1.4 5…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په پورش 356 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. په پورش 356 موټر کې له 2 څخه تر 4 څوکیو پورې. په پورش 356 1963 کې د څوکیو شمیر، خلاص بدن، څلورم نسل، C، T4 6 - 06.1963 تجهیزات د څوکیو شمیر 04.1965 MT 1.6 C Cabriolet 1600 4 MT 1.6 SC 1600…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په مرسډیز EQS SUV کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. مرسډیز EQS SUV 5 څوکۍ لري. په مرسډیز بینز EQS SUV 2022 کې څو څوکۍ، جیپ/suv 5 دروازې، لومړی نسل، X1 296 - حاضر دی اختیارونه د څوکیو شمیره EQS 04.2022 450MATIC 4 EQS 5 450MATIC پرمختللي 4 EQS 5 450MATIC…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په مرسډیز EQB کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. مرسډیز EQB 5 څوکۍ لري. په مرسډیز بینز EQB 2021 کې څومره څوکۍ، جیپ/suv 5 دروازې، 1 نسل، X243 04.2021 - حاضر د انتخابونو د څوکیو شمیر EQB 250 5 EQB 250+ 5 EQB 300 4MATIC 5 EQB 350 4MATIC 5

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Kia K7 کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Kia K7 موټر 5 څوکۍ لري. په Kia K7 Restyling 2019 کې څو څوکۍ، سیډان، دوهم نسل، YG 2 - 06.2019 اختیارونه د څوکیو شمیر 04.2021 R E-VGT AT 2.2WD Prestige 2 5 R E-VGT AT 2.2WD Nobless… 2

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په جیپ واګونیر کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. جیپ واګونر 8 څوکۍ لري. په جیپ واګونیر 2021 کې څو څوکۍ، جیپ/ایس یو وی 5 دروازې، دریم نسل، WS 3 - حاضر اختیارونه د څوکیو شمیر 03.2021 AT 3.0×4 واګونیر لړۍ II 4 8 AT 3.0×4 واګونیر لړۍ III 4…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په جیپ ګرانډ واګونیر کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. جیپ ګرانډ واګونیر 7 څوکۍ لري. په جیپ ګرانډ واګونیر 2021 کې څومره څوکۍ، جیپ/ایس یو وی 5 دروازې، دریم نسل، WS 3 - اوس مهال د اختیارونو څوکۍ 03.2021 AT د ګرانډ واګونیر لړۍ II 3.0 7 AT لوی واګونیر لړۍ…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Hyundai Aerospace کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. موټر Hyundai Aero Space له 42 څخه تر 46 څوکیو پورې. په Hyundai Aero Space 1995 کې څو څوکۍ، بس، دوهم نسل، MS2 8 - 07.1995 اختیارونه د څوکیو شمیر 01.2010 Aero Space LS/LD Intercity 11.1+41 1 42 Aero Space LS/LD…

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په Hyundai Aero Queen کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. د Hyundai Aero Queen ۲۸ څوکۍ لري. په Hyundai Aero Queen 28 کې څو څوکۍ، بس، دوهم نسل، MS1991 2 - 8 اختیارونه د څوکیو شمیر 02.1991 Aero Queen Intercity 01.2010+12.3 27 1 Aero Queen Intercity 28+16.0 27…1.

 • په موټر کې د څوکیو شمیر
  څو څوکۍ

  په شیورلیټ گرو کې څو څوکۍ

  په مسافر وړونکو موټرو کې 5 او 7 څوکۍ شتون لري. البته، د دوو، دریو او شپږو څوکیو سره تعدیلات شتون لري، مګر دا خورا نادر قضیې دي. په ډیری حاالتو کې، موږ د پنځو او اوو څوکیو په اړه خبرې کوو: دوه په مخ کې، درې په شا کې، او دوه نور د ډنډ په ساحه کې. په کیبن کې اوه څوکۍ، د یوې قاعدې په توګه، یو اختیار دی: دا دا دی چې موټر په پیل کې د 5 څوکیو لپاره ډیزاین شوی، او بیا په کیبن کې دوه اضافي کوچنۍ څوکۍ نصب شوي، دوی په سمه توګه د ټرک ساحه کې نصب شوي. Chevrolet Grove 5 څوکۍ لري. په شیورلیټ گروو 2020 جیپ / ایس یو وی 5 دروازې کې څو څوکۍ 1 نسل 03.2020 - حاضر د انتخاب څوکۍ 1.4T CVT LT 5 1.4T CVT پریمیر 5