تورک

 • تورک

  تورک اورس کومینډنټ

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. تورک اورس کومینډنټ 880 N * m. تورک اورس کومینډنټ 2022، جیپ / ایس یو 5 دروازې، 1 نسل، EMP-4124 09.2022 - حاضر ترمیم اعظمي تورک، د N*m انجن برانډ 4.4 l، 598 hp، ګازولین، اتوماتیک لیږد، بشپړ…

 • تورک

  Torque Volvo 850

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Volvo 850 تورک له 170 څخه تر 350 Nm پورې دی. Torque Volvo 850 restyling 1993, Wagon, 1st Generation 08.1993 - 12.1996 Modification Maximum Torque, N*m Engine brand 2.0 l, 126 hp, ګازولین, لاسي لیږد, ...

 • تورک

  Torque Volvo 480

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Volvo 480 torque د 135 او 175 Nm ترمنځ دی. Torque Volvo 480 2nd restyling 1994، hatchback 3 دروازې، 1 نسل 05.1994 - 09.1995 ترمیم اعظمي تورک، N * m انجن برانډ 2.0 l، 109 ...

 • تورک

  Torque Volvo 345

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Volvo 345 تورک له 105 څخه تر 150 N * m پورې دی. Torque Volvo 345 1979، hatchback 5 دروازې، 1 نسل، 345 02.1979 - 11.1982 ترمیم اعظمي تورک، د N * m انجن برانډ 1.4 l، 64 hp، ...

 • تورک

  Torque Volvo 343

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Volvo 343 تورک له 105 څخه تر 150 N * m پورې دی. Torque Volvo 343 1976، hatchback 3 دروازې، 1 نسل، 343 02.1976 - 11.1982 ترمیم اعظمي تورک، د N * m انجن برانډ 1.4 l، 64 hp، ...

 • تورک

  Torque Volvo 340

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Volvo 340 torque د 100 او 150 Nm ترمنځ دی. تورک وولوو 340 1982، سیډان، لومړی نسل 1 - 03.1982 ترمیم اعظمي تورک، د N * m انجن برانډ 11.1991 l، 1.6 hp، ډیزل، لاسي لیږد، مخکی ...

 • تورک

  تورک پورش 356

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. تورک پورش 356 له 70 څخه تر 162 N * متر پورې دی. تورک پورش 356 1963، خلاص بدن، څلورم نسل، C، T4 6 - 06.1963 ترمیم اعظمي تورک، N * m انجن برانډ 04.1965 l، 1.6 hp، ...

 • تورک

  Torque Kia K7

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Kia K7 تورک له 206 څخه تر 441 N * m پورې دی. Torque Kia K7 restyling 2019, sedan, 2nd Generation, YG 06.2019 - 04.2021 ترمیم اعظمي تورک، د N*m انجن برانډ 2.4 l، 159 hp، پټرول،…

 • تورک

  تورکی جیپ واګونیر

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د جیپ واګونیر تورک له 548 څخه تر 634 Nm پورې دی. Torque Jeep Wagoner 2021، jeep/suv 5 دروازې، دریم نسل، WS 3 - حاضر ترمیم اعظمي تورک، د N*m انجن برانډ 03.2021 l، 5.7 hp،…

 • تورک

  تورک جیپ ګرانډ واګونیر

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د جیپ ګرانډ واګونیر تورک له 617 څخه تر 678 N * m پورې دی. Torque Jeep Grand Wagoner 2021 jeep/suv 5 دروازې څلورم نسل 4 - حاضر ترمیم اعظمي تورک، د N*m انجن برانډ 03.2021 l، 6.4…

 • تورک

  Torque Hyundai Aerospace

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Hyundai Aero Space torque له 1079 څخه تر 1200 N*m پورې دی. Torque Hyundai Aero Space 1995, bus, 2nd Generation, MS8 07.1995 - 01.2010 modification Maximum Torque, N*m Engine brand 11.1 l, 290 hp,…

 • تورک

  Torque Hyundai Aero Queen

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Hyundai Aero Queen torque 1200 N*m دی. Torque Hyundai Aero Queen 1991, bus, 2nd Generation, MS8 02.1991 - 01.2010 modification Maximum Torque, N*m Engine brand 12.3 l, 320 hp, ډیزل، لاسي لیږد، شاته ...

 • تورک

  تورک شیورلیټ ګروی

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د شیورلیټ ګریو تورک 147 N * m دی. 2020 شیورلیټ گروو تورک جیپ/Suv 5D لومړی نسل 1 - حاضر ترمیم اعظمي تورک، د N*m انجن برانډ 03.2020 l، 1.5 hp، ګازولین، ویریټر (CVT)، مخکی ...

 • تورک

  Torque Bentley Turbo R

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د Bentley Turbo R تورک له 660 څخه تر 800 N * m پورې دی. Torque Bentley Turbo R 2nd restyling 1997, sedan, 1st generation 08.1997 - 10.1998 modification Maximum Torque, N*m Engine brand 6.8 l, 404 ...

 • تورک

  تورک بنټلي اته

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د بینټلي اته تورک 540 N * m دی. د تورک بینټلي اته آرامۍ 1988، سیډان، لومړی نسل 1 - 07.1988 ترمیم اعظمي تورک، د N*m انجن برانډ 01.1993 l، 6.8 hp، پټرول، اتوماتیک لیږد، د شا ویل ډرایو (FR)…

 • تورک

  تورک بینټلي کانټینینټل

  تورک. دا هغه ځواک دی چې د موټر انجن کرینشافت بدلوي. د تورک ځواک په دودیز ډول یا په کیلو نیوټن کې اندازه کیږي، کوم چې د فزیک له نظره ډیر درست دی، یا په هر متر کیلوګرام کې، کوم چې موږ ته ډیر پیژندل کیږي. لوی تورک د چټک پیل او چټک سرعت معنی لري. او ټیټ، دا چې موټر ریس نه دی، مګر یوازې یو موټر دی. یوځل بیا ، تاسو اړتیا لرئ د موټر ډله وګورئ ، یو لوی موټر جدي تورک ته اړتیا لري ، پداسې حال کې چې یو سپک موټر به پرته له دې ښه ژوند وکړي. د تورک بینټلي کانټینینټل رینج له 540 څخه تر 550 N * متر پورې دی. تورک بینټلي کانټینینټل 1984، خلاص بدن، لومړی نسل 1 - 07.1984 ترمیم اعظمي تورک، د N * m انجن برانډ 07.1995 l، 6.8 hp، ګازولین، اتوماتیک لیږد، ...