د وسایطو ابعاد او وزن

د وسایطو ابعاد او وزن د هر موټر او ماډل لپاره.

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د اورس کومینډنټ ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د اورس کومینډنټ ټول اړخونه د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د ویل آرچ یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. په ټولیز ډول د اورس کومینډنټ 5380 x 2004 x 1820 ملی میتره، او وزن 3235 کیلو ګرامه.…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د Changan CS55 Plus ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Changan CS55 Plus عمومي ابعاد د دریو ابعادو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د ویل آرچ یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د Changan CS55 Plus ټول ابعاد 4515 x 1895 x 1680 mm دي، او وزن یې…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  Volvo 850 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Volvo 850 عمومي ابعاد د دریو ابعادو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د Volvo 850 ابعاد له 4661 x 1760 x 1415 څخه تر 4709 x 1760…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  Volvo 480 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Volvo 480 عمومي ابعاد د دریو ابعادو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د ویل آرچ یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. ابعاد د Volvo 480 4258 x 1710 x 1318 mm، او وزن له 1010 څخه…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  Volvo 345 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Volvo 345 عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د Volvo 345 ټول اړخونه 4300 x 1660 x 1392 mm دي او وزن یې 1000 kg دی.…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  Volvo 343 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Volvo 343 عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د Volvo 343 ټول اړخونه 4205 x 1660 x 1392 mm دي او وزن یې 990 kg دی.…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  Volvo 340 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Volvo 340 عمومي ابعاد د دریو ابعادو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د Volvo 340 ابعاد له 4300 x 1660 x 1392 څخه تر 4435 x 1660…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  پورش 356 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د پورش 356 عمومي ابعاد د دریو ابعادو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی ، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د پورش 356 ابعاد له 3870 x 1655 x 1300 څخه تر 4010 x 1670…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  مرسډیز EQS SUV ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د مرسډیز EQS SUV عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د مرسډیز بینز EQS SUV ټولیز ابعاد 5125 x 1959 x 1718 mm دي ، او وزن یې…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  مرسډیز EQB ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د مرسډیز EQB ټول اړخونه د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د مرسډیز بینز EQB ټول اړخونه 4684 x ​​1834 x 1667 mm دي ، او وزن یې له 2110 څخه دی ...

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د Kia K7 ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Kia K7 عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د ویل آرچ یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. ابعاد Kia K7 له 4965 x 1850 x 1475 څخه تر 4995 x 1870…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د جیپ واګونر ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د جیپ واګونر ټول اړخونه د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د جیپ واګونیر ټول اړخونه 5453 x 2123 x 1920 ملي میتره دي، او وزن یې 2220 کیلو ګرامه دی.

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  جیپ ګرانډ واګونر ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د جیپ ګرانډ واګونیر عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د جیپ ګرانډ واګونیر ټول ابعاد 5453 x 2123 x 1920 ملی میتر دی ، او وزن…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د شیورلیټ گرو ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د شیورلیټ ګریو عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د ویل آرچ یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. ابعاد د شیورلیټ نالی 4220 x 1740 x 1615 ملی میتره، او وزن 1220 کیلو ګرامه.…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د Bentley Turbo R ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. د Bentley Turbo R عمومي ابعاد د دریو ارزښتونو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د ویل آرچ یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. د Bentley Turbo R ابعاد له 5268 x 1887 x 1480 څخه تر 5395 پورې…

 • د وسایطو ابعاد او وزن

  د بینټلي اته ابعاد او وزن

  د بدن ابعاد یو له خورا مهم پیرامیټونو څخه دی کله چې موټر غوره کړئ. څومره چې موټر لوی وي، په عصري ښار کې موټر چلول خورا ستونزمن وي، مګر خوندي هم. Bentley اته ابعاد د دریو ابعادو لخوا ټاکل کیږي: د بدن اوږدوالی، د بدن عرض او د بدن لوړوالی. د یوې قاعدې په توګه، اوږدوالی د مخکینۍ بمپر تر ټولو پراخې نقطې څخه د شا بمپر ترټولو لرې نقطې پورې اندازه کیږي. د بدن عرض په پراخه نقطه کې اندازه کیږي: د یوې قاعدې په توګه، دا یا د څرخ محراب یا د بدن مرکزي ستنې دي. مګر د قد سره، هرڅه دومره ساده ندي: دا د ځمکې څخه د موټر بام ته اندازه کیږي؛ د ریلونو لوړوالی د بدن په ټولیز قد کې شامل نه دی. ابعاد د بینټلي اته 5268 x 1887 x 1486 ملي میتره، او وزن له 2285 څخه…