د انجن ظرفیت

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د اورس کومینډنټ انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د اورس کومینډنټ د انجن ظرفیت 4.4 لیټره دی. د انجن ځواک اورس کومینډنټ 598 hp د انجن اورس کومینډنټ 2022، جیپ / ایس یو 5 دروازې، لومړی نسل، EMP-1 4124 –…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Changan CS55 Plus انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Changan CS55 Plus د انجن ظرفیت 1.5 لیټره دی. د انجن ځواک Changan CS55 Plus 180 hp د چانګان CS55 پلس 2021 انجن، جیپ/ایس یو وی 5 دروازې، دوهم نسل…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Volvo 850 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Volvo 850 انجن حجم له 2.0 څخه تر 2.5 لیټرو پورې دی. د Volvo 850 انجن ځواک له 126 څخه تر 250 hp پورې د وولوو 850 انجن د 1993 کال آرامۍ، واګون،…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Volvo 480 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Volvo 480 انجن حجم له 1.7 څخه تر 2.0 لیټرو پورې دی. د Volvo 480 انجن ځواک له 95 څخه تر 120 hp پورې د وولوو 480 انجن دوهم بیا رغول 2،…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Volvo 345 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Volvo 345 انجن حجم له 1.4 څخه تر 2.0 لیټرو پورې دی. د Volvo 345 انجن ځواک له 64 څخه تر 93 hp پورې Volvo 345 انجن 1979 هچ بیک 5…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Volvo 343 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Volvo 343 انجن حجم له 1.4 څخه تر 2.0 لیټرو پورې دی. د Volvo 343 انجن ځواک له 64 څخه تر 93 hp پورې Volvo 343 انجن 1976 هچ بیک 3…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Volvo 340 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Volvo 340 انجن حجم له 1.4 څخه تر 2.0 لیټرو پورې دی. د Volvo 340 انجن ځواک له 54 څخه تر 93 hp پورې انجن Volvo 340 1982, sedan, 1…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د پورش 356 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د پورش 356 انجن بې ځایه کول له 1.1 څخه تر 2.0 لیټرو پورې دي. د پورش 356 انجن ځواک له 40 څخه تر 155 hp پورې پورش 356 انجن 1963، خلاص بدن،…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Kia K7 انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Kia K7 انجن ظرفیت له 2.2 څخه تر 3.3 لیټرو پورې دی. د Kia K7 انجن ځواک له 159 څخه تر 294 hp پورې انجن Kia K7 د 2019 آرامۍ، سیډان،…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د انجن اندازه جیپ واګونیر، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د انجن بې ځایه کیدنه جیپ واګونیر له 3.0 څخه تر 5.7 لیټرو پورې. د جیپ واګونیر انجن ځواک له 392 څخه تر 420 hp پورې جیپ واګونیر 2021 انجن، جیپ/ ایس یو 5…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د انجن اندازه جیپ ګرانډ واګونیر، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د جیپ ګرانډ واګونیر د انجن ظرفیت له 3.0 څخه تر 6.4 لیټرو پورې دی. د جیپ ګرانډ واګونیر انجن ځواک له 471 څخه تر 510 hp پورې جیپ ګرانډ واګونیر انجن…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Hyundai Aero Space انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Hyundai Aero Space د انجن ظرفیت له 11.1 څخه تر 17.8 لیټرو پورې دی. د Hyundai Aero Space انجن ځواک له 290 څخه تر 380 hp پورې د Hyundai Aero Space انجن…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د انجن اندازه Hyundai Aero Queen، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د انجن بې ځایه کیدل Hyundai Aero Queen د 12.3 څخه تر 17.8 لیټرو پورې دي. د Hyundai Aero Queen انجن ځواک له 320 څخه تر 380 hp پورې د Hyundai Aero Queen انجن…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د شیورلیټ گرو انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Chevrolet Grove د انجن ظرفیت 1.5 لیټره دی. د انجن ځواک شیورلیټ گروو 110 hp د انجن شیورلیټ گروو 2020، جیپ / ایس یو وی 5 دروازې، 1 نسل 03.2020 - اوسنی…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  د Bentley Turbo R انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Bentley Turbo R د انجن ظرفیت 6.8 لیټره دی. د Bentley Turbo R انجن ځواک له 300 څخه تر 408 hp پورې د بینټلي ټربو آر انجن دوهم مخ 2 ،…

 • د انجن اندازه
  د انجن ظرفیت

  Bentley اته انجن اندازه، مشخصات

  څومره چې انجن لوی وي، په هماغه اندازه موټر ډیر پیاوړی وي، او د یوې قاعدې په توګه، دا لوی دی. په لوی موټر کې د کوچني ظرفیت انجن ایښودل هیڅ معنی نلري، انجن په ساده ډول نشي کولی د هغې د وزن سره مقابله وکړي، او برعکس هم بې معنی دی - په سپک موټر کې لوی انجن ایښودل. له همدې امله، جوړونکي هڅه کوي چې د موټر د قیمت سره د موټرو سره سمون وکړي. هر څومره چې موډل ډیر ګران او معتبر وي، په هماغه اندازه یې انجن لوی او پیاوړی وي. د بودیجې نسخې په ندرت سره د دوه لیټرو څخه ډیر مکعب ظرفیت لري. د انجن بې ځایه کیدل په مکعب سانتي مترو یا لیټرو کې څرګندیږي. څوک ډیر آرام دی. د Bentley Eight انجن ظرفیت 6.8 لیټره دی. د Bentley Eight انجن ځواک له 200 څخه تر 230 hp پورې انجن Bentley Eight په 1988 کې بیا جوړ شوی، سیډان، لومړی نسل 1 ...